Menu Close

Tvarkos

 

1. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnnazijos darbo tvarkos taisyklės

2. Mokinių elgesio taisyklės

3. Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas N

4. Veiklos kokybės įsivertinimo_aprašas

5. Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

6. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokytojo pareigybės aprašymas

7. Informacijos apie Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos veiklą skelbimo tvarkos aprašas

8. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas

9. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos darbo tarybos veiklos reglamentas 

10. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamentas-N

11. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

12. LMŠG vaikų bei mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas

13. Ilgalaikių planų rengimo tvarkos aprašas

14. Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašas 2021

15. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vidurinio ugdymo programos dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, keitimo tvarka 

16. Mokinių asmens bylų saugojimo tvarka

17. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

18. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių atleidimo nuo pamokų tvarka

19. Asmens duomenų tvarkymo Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje taisyklės

20. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos nebuvimo darbo vietoje tvarkos aprašas

21. Naudojimosi biblioteka taisyklės

22. Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų  vadoveliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

23. Pašalpų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

24. Dokumentų valdymo ir tvarkymo tvarka

25. Demonstracinio kabineto naudojimosi tvarka

26. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021

27. Mokytojų  ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

28. Bendrieji kalbos reikalavimai

29. Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

30. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos aktų salės ir garso bei vaizdo aparatūros naudojimo tvarka

31. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos Vaiko Gerovės Komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

32. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aparasas

33Pagalbos mokiniams bei specialiųjų poreikių mokiniams teikimo, nesent specialiojo pedagogo tvarka

34. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos dokumentų tvarkymo, paskirstymo, kontrolės ir supažindinimo aprašas

35. Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema_nauja 

36. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašas 2018

37. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

38. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokytojų ir mokinių budejimo tvarkos aprašas

39. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos metodinės tarybos nuostatai

40. Praleistų pamokų teisinimo lapas

41. Darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašas

42.  Projektinių darbų rengimo tvarkos aprašas 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą