Menu Close

Tvarkos

 

1. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnnazijos darbo tvarkos taisyklės
2. Mokinių elgesio taisyklės
3. Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas N
4. Veiklos kokybės įsivertinimo_aprašas
5. Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
6. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokytojo pareigybės aprašymas
7. Informacijos apie Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos veiklą skelbimo tvarkos aprašas
8. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas
9. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos darbo tarybos veiklos reglamentas 
10. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamentas-N
11. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
12. LMŠG vaikų bei mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas
13. Ilgalaikių planų rengimo tvarkos aprašas
14. Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašas 2021
15. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vidurinio ugdymo programos dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, keitimo tvarka 
16. Mokinių asmens bylų saugojimo tvarka
17. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
18. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių atleidimo nuo pamokų tvarka
19. Asmens duomenų tvarkymo Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje taisyklės
20. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos nebuvimo darbo vietoje tvarkos aprašas
21. Naudojimosi biblioteka taisyklės
22. Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų  vadoveliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas
23. Pašalpų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimo tvarka
24. Dokumentų valdymo ir tvarkymo tvarka
25. Demonstracinio kabineto naudojimosi tvarka
26. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021
27. Mokytojų  ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
28. Bendrieji kalbos reikalavimai
29. Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
30. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos aktų salės ir garso bei vaizdo aparatūros naudojimo tvarka
31.  Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos Vaiko Gerovės Komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas N (2021-10-18)  
32. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aparasas
33. Pagalbos mokiniams bei specialiųjų poreikių mokiniams teikimo, nesent specialiojo pedagogo tvarka
34. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos dokumentų tvarkymo, paskirstymo, kontrolės ir supažindinimo aprašas
35. Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema_nauja 
36. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašas 2018
37. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (koreguota 2021-07-08)
38. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokytojų ir mokinių budejimo tvarkos aprašas
39. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos metodinės tarybos nuostatai
40. Praleistų pamokų teisinimo lapas
41. Darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašas
42.  Projektinių darbų rengimo tvarkos aprašas 

Skip to content