Menu Close

Tikslas

karjera.jpg

KARJEROS PASLAUGOS GIMNAZIJOJE

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija nuo 2012 m. gruodžio 11 d. dalyvauja 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ valstybės projekte Nr. VP1- 2.3-ŠMM-01-V-01-002 „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“.

KARJEROS PASLAUGŲ TIKSLAS

(Profesinis orientavimas = Karjeros paslaugos)

  • Padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes.
  • Sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.

Misija – ugdyti mokinių karjeros kompetencijas taip, kad jie taptų asmenimis, gebančiais sėkmingai vystyti asmeninę karjerą, pasirinkti ir įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo.

Vizija – asmens savirealizacijai padedanti, asmeniui ir visuomenei naudinga, veiksmingai funkcionuojanti ir finansiškai tvari mokinių karjeros paslaugų sistema, kuri yra integrali bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo sistemos dalis.

Karjera – įvairių socialiai reikšmingų žmogaus vaidmenų seka, kylanti iš darbo, mokymosi, saviraiškos ir laisvalaikio veiklų bei apimanti asmens profesinį gyvenimą, darbo vietas, pareigas ir pasiekimus. Tai mokymasis visą gyvenimą.

Mokinių asmeninė karjera prasideda jau mokykloje, čia dedami svarbūs pamatai tolimesnės karjeros sėkmei, todėl ypač svarbu, kad mokiniui kurti savo karjeros kelią profesionaliai padėtų mokytojai, karjeros specialistai ir tėvai.

„Ateitis – tai ne kažkokia vieta, į kurią mes einame, bet vieta, kurią mes patys sukuriame. Kelius reikia ne rasti, bet juos reikia nutiesti.“ (Jofn Schaar)

Ugdymui karjerai programos tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbinę veiklą, pereiti iš mokymosi aplinkos į darbinę aplinką, toliau profesiškai tobulėti ir mokytis visą gyvenimą.

Programa mokiniams padės:

  • Pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę.
  • Rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją bei pasinaudoti mokymosi visą gyvenimą galimybėmis.
  • Remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimti adekvačius karjeros sprendimus.
  • Remdamiesi asmenine ateities vizija, kelti karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą.
  • Mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.
  • Sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.
Skip to content