Menu Close

Metodinė veikla

Gimnazijoje yra 10 metodinių grupių, joms vadovauja patyrę mokytojai. Metodinių grupių veiklos tikslas siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo. Jos užtikrina metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, skleidžia pedagogines ir metodines naujoves, dalijasi gerąją pedagogine patirtimi, skatina popamokinę veiklą. Taip pat nagrinėja ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus, nagrinėja dalyko ugdymo programas, aprobuoja mokomųjų dalykų teminius planus ir teikia rekomendacijas mokyklos vadovui dėl jų tvirtinimo, nagrinėja mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus, konsultuojasi dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodų, siekia geresnio mokymosi rezultato naudojant kompiuterines mokymosi programas.
Lietuvių kalbos metodinė grupė  
Vadovauja: Jovita Urmulevičienė, lietuvių k. mokytoja metodininkė
Technologijų, menų ir dorinio ugdymo metodinė grupė  
Vadovauja: dr. Oksana Kietavičienė, technologijų mokytoja ekspertė
Anglų, rusų ir vokiečių kalbos metodinė grupė  
Vadovauja: Vita Sadauskienė, anglų kalbos mokytoja
Matematikos ir IT metodinė grupė  
Vadovauja: Tatjana Michalevič, matematikos mokytoja metodininkė
Socialinių mokslų metodinė grupė  
Vadovauja: Regina Bučinskienė, istorijos mokytoja metodininkė
Gamtos mokslų metodinė grupė  
Vadovauja: Lilija Sabolevskienė, biologijos mokytoja metodininkė
Kūno kultūros metodinė grupė  
Vadovauja: Ramutė Kontarovičienė, kūno kultūros mokytoja ekspertė
Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė
 Vadovauja: Natalja Jastrebova, vyresnioji socialinė pedagogė
Klasės auklėtojų metodinė grupė  
Vadovauja: Alina Kveragienė, muzikos vyresnioji mokytoja
Ikimokyklinio ugdymo metodinė grupė  
Vadovauja: Dalia Rakulevičiūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Skip to content