Menu Close

UTA įgyvendinimo galimybės

2023-01-06 Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje vyko renginys „UTA įgyvendinimo galimybės“, skirtas Trakų rajono dorinio ugdymo, socialinių mokslų, gimtųjų kalbų mokytojams. Susirinkusius mokytojus sveikino Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Jonas Kietavičius, Švietimo skyriaus vedėja Dalia Dzigienė, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorė Vida Lesauskienė.

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Giedrė Jurevičienė kalbėjo Trakų rajono mokytojams apie pagrindinius ugdymo turinio atnaujinimo principus, kurie yra lyg kertinės atramos kalbant apie šiuolaikišką švietimą bei atnaujinamas programas. Buvo paminėti ir trumpai apžvelgti penki didaktikos principai: socialinis konstruktyvizmas, personalizuotas ugdymas, įtraukusis ugdymas, patirtinis mokymasis, projektų metodas. Direktorės pavaduotoja ugdymui Giedrė Jurevičienė pasidžiaugė, jog minimi dalykai nėra naujiena Trakų rajono mokytojams, nes apie aktyvųjį ir patirtinį mokymąsi buvo daug diskutuota ir dalyvauta kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kuriuos organizavo LL3 projekto iniciatyvinė grupė, vadovaujama švietimo skyriaus vedėjos Dalios Dzigienės.

Kūrybinių dirbtuvių metu gausiai susirinkusiems rajono lituanistams pranešimus skaitė Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Sigita Misevičienė („Kompetencijų raiška lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“) bei Rūdiškių gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Zita Bartkevičienė („Atnaujintų lietuvių kalbos programų akcentai“). Lituanistai pasidalino savo įžvalgomis, aptarė kylančius klausimus. Net ir kavos pertraukos metu mokytojos dalinosi patirtimi, idėjomis. Po pertraukos mokytojai pasiskirstė į grupeles ir kūrė pamokų planus, didžiausią dėmesį skirdami kompetencijoms (sukurti pamokų planai: B.Sruoga „Giesmė apie Gediminą”, Etiologinių sakmių kūrimas, Giminės medžio sudarymas, A.Lindgren ir jos kūryba).

Socialinių mokslų metodinės grupės moderatorius, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytojas  Darius Dumčius pristatė naują leidyklos „Šviesa“ istorijos vadovėlį 9 klasei. Mokytojas supažindino su vadovėlio struktūra ir akcentavo kompetencijų ugdymą dirbant su nauju vadovėliu. Vėliau buvo pateiktos užduotys, kurios pareikalavo kompetencijų pritaikymo. Mokytojai dirbdami grupėse diskutavo, aktualia informacija susijusia su dalyko  ugdymo turinio atnaujinimu. Refleksijos metu pasidalino išgirsta medžiaga apie Bendrųjų ugdymo programų pokyčius, siekius, kompetencijas ir  iššūkius. Išklausius mokytojų pasisakymus gimė nemažai naujų tolesnio bendravimo ir bendradarbiavimo idėjų, kurias tikimasi įgyvendinti šiais mokslo metais.  

Gimtųjų kalbų (lenkų k. , rusų k.) metodinių grupių narių užsiėmimas praėjo taip pat labai produktyviai ir sklandžiai. Susitikimo metu  mokytojos dar kartą prisiminė ir aptarė atnaujintų bendrųjų programų pokyčius, aptarė ugdymo kompetencijas, jų raišką pamokoje, pasiekimų sritis ir lygius. Išklausė Beatos Bagdevičienės pranešimą „Mokymosi turinio pokyčiai“ bei Irinos Grigorjevos  pristatymą ,, Mokymosi metodai, kurie padeda įsisavinti pamokos medžiagą“ apie naujų ugdymo metodų taikymą pamokose. Susirinkę gimtųjų kalbų mokytojai sukūrė trijų pamokų planus (lenkų ir rusų k. ) pagal atnaujintą programą.

Dorinio ugdymo mokytojai išklausė Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos etikos mokytojos metodininkės Daivos Prakapaitės pranešimą „Bendrųjų ir dalykinių mokytojų kompetencijų tobulinimas rengiantis pamokai pagal UTA“. Pranešimo metu mokytojai buvo supažindinti su naujomis kompetencijomis, buvo pristatyti  ugdymo turinio atnaujinimo principai. Kokie elementai keičiasi iš esmės?  Mokytojams buvo svarbūs kertiniai dalykai, su kuriais susijęs ugdymo turinio atnaujinimas: 1.kompetencijomis grįstas ugdymas, 2.atitiktis vaiko raidos tarpsniams, 3.tarpdalykinė integracija, 4. atskirtų integruojamųjų programų integracija, 5. mokytojo pasirenkama ugdymo turinio dalis (30 proc).  Mokytojai kūrybinėse dirbtuvėse sukūrė 2 etikos ir 2 tikybos pamokų planus pagal atnaujintas ugdymo programas atsižvelgiant į visus reikalavimus.

Reflektuodami mokytojai išsakė mintis, jog džiaugiasi susitikę, pasitvirtinę, kad eina teisingu keliu, ir dabar lauks patvirtinto „Dalykų tarpinių patikrinimų ir valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašo”. Refleksijos metu mokytojai džiaugėsi, kad galėjo susitikti, pasiklausyti pranešimų, pabendrauti, pasidalinti savo įžvalgomis. Dėkojo organizatoriams už organizuotą renginį rajono mokytojams. Tikimasi, kad renginio tikslas – padėti mokytojams sėkmingai pasirengti dirbti pagal atnaujintas programas – buvo pasiektas ir UTA bus sėkmingai įgyvendintas Trakų rajono švietimo įstaigose.

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Giedrė Jurevičienė

Nuotraukos Linos Vasiliauskienės

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą