Menu Close

Psichologas

Psichologo profesija remiasi Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatomis, pagrįstomis etinėmis vertybėmis, kuriomis vadovaujasi psichologai visoje Europoje ir už jos ribų. Tos bendrosios vertybės – tai teisingumas, lygybė ir pagarba žmogaus bei bendruomenės autonomiškumui ir orumui. Šios vertybės įgyvendinamos, vadovaujantis etikos principais, kurių tikslas – gerinti piliečių gyvenimo kokybę ir veikti jų interesų labui.

Psichologo asistentas mokykloje užsiima šviečiamąja veikla, siekia mokinių gerovės ir saugo juos nuo galimos žalos, skatina bendradarbiavimą, pasitikėjimą mokyklos bendruomene ir padeda priimti tinkamiausius sprendimus iškilusiose situacijose.

Psichologo funkcijos (pareigybės) Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje

 • Konsultuoti mokinius, jų tėvus (globėjus) ir mokytojus, suteikti psichologinę pagalbą.
 • Atlikti psichologinius įvertinimus.
 • Bendradarbiauti su mokytojais, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu ir kitais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus.
 • Dirbti gimnazijos vaiko gerovės komisijoje.
 • Konsultuoti mokinius, kurie susiduria su psichologinėmis, asmenybės, ugdymosi ir kt. problemomis.
 • Konsultuoti mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
 • Prevencinių ir edukacinių renginių ir veiklų rengimas.
 • Šviesti gimnazijos bendruomenę vaiko ir paauglio raidos, asmenybės, socialinės ir edukacinės psichologijos klausimais.
 • Rinkti papildomą informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaujant su gimnazijos bendruomene, tėvais, o taip pat atliekant stebėjimus pamokų ir pertraukų metu.
 • Atlikti aktualius psichologinius tyrimus atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės poreikius.
 • Tvarkyti ir pildyti reikiamus dokumentus.
 • Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant gimnazijos planus.
 • Vykdyti gimnazijos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.
 • Psichologas užtikrina psichologinės pagalbos teikimą, asmens duomenų apsaugą, turimą informacijos konfidencialumą.
 • Psichologas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir atskaitingas gimnazijos direktoriui.

Psichologas Audrius Ivanauskas

Kontaktai
audrius.psichologas@gmail.com

Skip to content