Menu Close

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė Lina Vasiliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Komisijos pirmininko pavaduotojaVilma Baltrušaitytė, specialioji pedagogė
Vaiko gerovės komisijos sekretorėAlina Kveragienė, muzikos vyresnioji mokytoja
Nariai:

Natalja Jastrebova, vyresnioji socialinė pedagogė
Daiva Prakapaitė, etikos mokytoja metodininkė, socialinė pedagogė
Violeta Igorienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Audrius Ivanauskas, psichologas
Agnė Požarnenkova, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Rita Bandzevičienė, visuomenės sveikatos specialistė
Giedrė Jurevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, logopedė
Svetlana Šližienė, specialioji pedagogė

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos atliekamos funkcijos:

 • vertina gimnazijos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
 • rūpinasi saugios ugdymosi aplinkos gimnazijoje kūrimu, vaikų atskirties mažinimu mokykloje, ankstyva pavojų, susijusių su vaikų saugumu ugdymo įstaigoje, prevencija, nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į mokyklą ir sėkmingai mokytis;
 • analizuoja elgesio taisyklių ir teisėtvarkos pažeidimų, smurto, patyčių, žalingų įpročių atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių vykdymą, teikia rekomendacijas mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra koreguotinas;
 • spręsdama konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš mokytojų, klasės vadovų, pagalbos mokiniui specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į aplinkos ir gimnazijos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, planuoja, kaip ir kas bus daroma, kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, numato konkrečius ją teiksiančių asmenų veiksmus;
 • analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą;
 • analizuoja vaikų tarpusavio santykių, mokytojų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymus mokytojams dėl šių santykių gerinimo;
 • teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokymosi reikmenimis ir kt.) mokiniams teikimo, mokinių vežimo į gimnaziją ir iš jos, mokinių sveikatos priežiūros gimnazijoje organizavimo;
 • atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymus gimnazijos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
 • teikia rekomendacijas mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą gimnazijoje;
 • siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
 • konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;
 • įvykus krizei, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą gimnazijos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę gimnazijos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones.
Skip to content