Menu Close

Specialusis pedagogas

Tikslas: teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti įgyti bei tobulinti kompetencijas, reikalingas šiuolaikinio gyvenimo iššūkiams.

Specialiojo pedagogo funkcijos:

  1. Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
  2. Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
  3. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  4. Pataria mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias programas.
  5. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
  6. Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
  7. Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.
Specialioji pedagogė Vilma Baltrušaitytė

Tel. +370 68419154
El. paštas: vilma.baltrusaityte@simelioniogimnazija.lt
Kabineto Nr. 123

                             Darbas su mokiniais    Pietų pertrauka    Tėvų, mokytojų konsultavimas 
Pirmadienis           8.00 – 11.00              11.00 – 11.30                  11.30 – 13.30
Antradienis            8.00 – 12.00             12.00 – 12.30         7.00 – 8.00; 12.30 – 13.30
Trečiadienis           8.00 – 13.00             13.00 – 13.30                  13.30 – 14.00
Ketvirtadienis       8.00 – 14.00              14.00 – 14.30                  14.30 – 17.00
Penktadienis                 –                                      –                                        –

Skip to content