Menu Close

Istorija

Lentvaris yra sena gyvenvietė, esanti Pietryčių Lietuvoje. 1949 m. Lentvariui suteiktas miesto statusas. Tačiau šiame mieste buvo tik rusų mokykla, įsteigta 1896 m., kai Lietuva priklausė Rusijos imperijai, kurioje mokėsi ir lenkiškos klasės.

Tik 1950 m. buvo atidarytos lietuviškos klasės, kurios sudarė septynmetę mokyklą. Mokykla buvo atidaryta buvusiame statybininkų bendrabutyje, netoli „Kaitros“ gamyklos.

1963 metais rugsėjo 1dieną LTSR švietimo ministro įsakymu, tarpininkaujant mokytojui Motiejui Šimelioniui, buvo atidaryta lietuviška mokykla Lentvaryje. Ji vadinosi Lentvario m. 2 – oji vidurinė mokykla. Direktoriumi dirbo Kęstutis Kudaba, pavaduotojais – M. Šimelionis ir L. Margevičienė. 1963/1964 m. m. mokėsi 429 mokiniai, veikė 18 klasių, dirbo 27 mokytojai – A. Veclovienė, G. Valašinienė, J. Šimonienė, M. Jonytytė, Špukienė, A. Miežinskaitė, V. Kunickas, A. Mizeraitė, J. Jankevičius, A. Budrikaitė,  N. Tumosaitė, V. Žurauskaitė, I. Dikčienė, K. Janulis, V. Kriaučiūnienė, S. Nešakotienė, B. Jankevičienė, J. Šimkauskaitė, J. Skripitienė, M. Garšvienė, E. Veršelienė, A. Janulienė, N. Kudabienė, D. Barkauskaitė.

Pirmasis mokyklos direktorius Kęstutis Kudaba

Direktorius P. Karlonas

Nuo 1968 m. lituanistų, ypač G.Valašinienės, iniciatyva mokykloje kiekvienų metų pavasarį vykdavo tautinės vakaronės – subatvakariai. Jiems ruošdavosi visa mokykla: susiieškodavo tautinius drabužius, mokydavosi liaudies dainų, patarlių, mįslių, tautinių šokių. Šie vakarai buvo teminiai, pvz.: „Paukščiai lietuvių tautosakoje“, „Duona lietuvių tikėjime“, „Lietuvių tarmės“. Tai buvo tikros lietuviškos vakaronės su etnografiniais valgiais ir gėrimais, papročiais. 1969/1970 m.m. mokykloje buvo įvesti įvairių dalykų fakultatyvai. Vienas iš jų – Lietuvos istorijos, kuris vėliau tapo jaunųjų kraštotyrininkų būreliu. Šio fakultatyvo  ir būrelio vadovė – N.Ivanauskienė. Mokykla garsėjo gerais sportininkais ne tik rajone, bet ir respublikoje. Tai kūno kultūros mokytojo A.Andrikio nuopelnas. 1971/1972 m.m. mokykloje mokėsi jau 920 mokinių. Ypatingai gausios buvo pirmosios klasės. Vienuoliktosios klasės buvo dvi, ir jose mokėsi 34 abiturientai. Todėl mokyklos administracija, profsąjungos organizacija, mokinių tėvai ieškojo būdų, kaip pastatyti naują, modernesnę mokyklą. Padedant Trakų Vykdomajam Komitetui, Švietimo skyriui, mokyklą šefuojančiam Lentvario kilimų fabrikui naujos mokyklos statybos darbai buvo pradėti 1973 m. žiemą.

1973 m. gruodžio 20d. Klevų alėjoje dedamas pirmasis pamatinis akmuo Lentvario naujai lietuvių mokyklai, į kurios pamatus įmontuotas laiškas būsimoms kartoms.
Kalba M. Šimelionis, šalia A.Andrikis

Statant mokyklą aktyviai dalyvavo ir mokytojai su mokiniais. 1975 m. vasario 1d. mokykla persikėlė į dabartinį pastatą – Klevų alėja 26. Čia galėjo mokytis 1280 mokinių, buvo dirbama kabinetine sistema.

Mokykloje buvo gerai organizuota užklasinė veikla. Ypač aktyvūs buvo turistai, vadovaujami A.Bacevičiaus, E.Stankūnienės suburti jaunieji geologai. Rajone buvo gerai žinomi E.Aliukonytės  vadovaujami chorai.

1985 m. rugsėjo 1d. iki 1990 m. mokyklai vadovavo Nijolė Paulavičiūtė. Jos pavaduotojais dirbo O.Žilinskaja, J.Mišeikis, S.Momgaudienė. Šiuo laikotarpiu ypač daug dėmesio buvo skiriama mokyklos estetiniam vaizdui. Buvo suremontuota mokykla, kabinetai aprūpinti naujais baldais, sutvarkyta Aktų salė, valgykla, pradinių klasių foje, mokytojų kambarys, mokyklos laiptinė pasipuošė vitražu.  1988m. jaunieji geologai, vadovaujami E.Stankūnienės, įkūrė Geologijos kiemelį, kuriame yra 64 apylinkėse rasti rieduliai. Įkurtas pirmasis Lietuvoje geologijos muziejus.

1989 m. Lentvario 2-oji vidurinė mokykla buvo pavadinta lituanisto, Lentvario lietuvių mokyklos įkūrėjo Motiejaus Šimelionio vardu. 

 

Nuo 1990 m. rugsėjo 1d. iki 1991 m. spalio 1d. mokyklai vadovavo Algirdas Lučiūnas. Jo pavaduotojais dirbo J.Mišeikis, O.Žilinskaja ir V.Rukšėnas. 

1991m. spalio mėn. mokyklai vadovauti ėmėsi Romutė Nargelienė. Jos pavaduotojais dirbo O.Žilinskaja, O.Kanaševičienė ir A.Kazurienė. 1992 m. mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vokietijos Wipperfürth‘o gimnazija ir bendradarbiauja iki šiol. Vykdo projektus: R.Boscho fondo – „Tiltai“, Rytų Vestfalijos žemės – „Keliai“. Nuo 1986m. veikia lėlių teatro būrelis „Pasaka“, vadovaujamas mokytojos A.Kazurienės. Iš viso pastatyta 14 spektaklių-pasakėlių (vaikai ne tik vaidina, bet ir patys siūna lėles). Būrelis sėkmingai dalyvauja rajoninėse bei respublikinėse lėlių teatrų šventėse. 2001 m. gruodžio mėn. dalyvavo vaikų lėlių teatro šventėje „Karūna 2001“ ir vaidino Vilniaus „Lėlės“ teatre. 1997m. mokykloje visuomeniniais pagrindais susikūrė teatro studija, kurios repertuaras nuo renginių, skirtų valstybinėms šventėms, poetinių kompozicijų išaugo iki spektaklių.

2008 m., vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu, akredituota mokykloje vykdoma vidurinio ugdymo programa.

2008 m. liepos 15 d. Trakų r. savivaldybės tarybos sprendimu įsteigta Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija.​

2012 m. sausio 9 d. pradėjo dirbti Trakų r. savivaldybės administracijos direktorės Astos Kandratavičienės 2012 m.sausio 6 d. įsakymu Nr. K3-3 paskirtas naujas Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius.

Jonas Kietavičius gimė 1974 m. spalio 21 d. Dovainonyse, Kaišiadorių rajone. 1996 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą (VPU), chemijos ir biologijos specialybę. Nuo 1998 m. gamtos mokslų magistras. 2002 m. VPU baigė anglų filologiją.
1996 m. dirbo Lentvario Motiejaus Šimelionio vidurinės mokyklos mokytoju, buvo mokyklos profsąjungos pirmininkas, 2001 m. tapo Vilniaus prekybos ir verslo mokyklos bendrojo lavinimo skyriaus vedėju. Nuo 2005 m. buvo paskirtas ir sėkmingai dirbo Trakų rajono savivaldybės administracijos Lentvario seniūnijos seniūnu. 2011 m. buvo išrinktas į Trakų savivaldybės tarybą ir nuo balandžio mėnesio vadovavo Biudžeto ir finansų komitetui.
Susitikęs su gimnazijos kolektyvu direktorius Jonas Kietavičius kalbėjo apie gimnazijos padėtį rajone, pristatė numatomas veiklos gaires. Direktoriaus žodžiai nuskambėjo kaip ateities vizija: „Galvodamas apie gimnazijos ateitį sieksiu, kad mokytojai ateitų į darbą šypsodamiesi, o mokiniai noriai siektų žinių ir jaustųsi saugūs.“
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą