Menu Close

Asmens duomenų apsauga

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

 DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

 MB „Duomenų sauga“, Žalgirio g. 122, Vilnius

El. p. info@asmens-duomenys.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu. Tai reiškia, jog duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina, jog nebus atskleisti asmenų, kurie kreipiasi, duomenys.

Kas gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną?

  • Darbuotojai, kurie nori pasikonsultuoti dėl tinkamo asmens duomenų tvarkymo;
  • Duomenų subjektai (darbuotojai, vaikų tėvai (ar kiti atstovai), kiti asmenys, kurių duomenys tvarkomi) gali kreiptis visais klausimais, susijusiais jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal teisės aktus.

Duomenų subjektų teisės*:

  • teisė susipažinti su duomenimis (gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su asmens duomenimis);
  • teisė reikalauti ištaisyti duomenis (reikalauti ištaisyti netikslius duomenis ir reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys);
  • teisė reikalauti ištrinti duomenis (turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, jeigu duomenys nebėra reikalingi, atšaukiamas sutikimas arba neduodamas sutikimas, duomenys tvarkomi neteisėtai);
  • teisė apriboti duomenų tvarkymą; – teisė į duomenų perkeliamumą (duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui);
  • teisė nesutikti (duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi);
  • teisė nesutikti, jog asmens duomenys būtų tvarkomi.

* Sąraše pateikiamas pavyzdinis duomenų subjekto teisių ir jų paaiškinimų sąrašas. Duomenų subjektai gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūno ir prašyti detaliau paaiškinti duomenų subjektų teises.

Jeigu asmuo nesutinka su Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. +370 5 271 2804, +370 5 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

Skip to content