Menu Close

Vidurinio ugdymo programos vykdymas

IV. SKYRIUS

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

 1. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai.

62.1. Gimnazija įgyvendina Vidurinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro šios sritys: dorinis ugdymas: (etika, katalikų tikyba); kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalbos: anglų k., rusų k.; matematika; gamtamokslinis ugdymas: biologija, chemija, fizika; socialinis ugdymas: istorija, geografija, psichologija; meninis ugdymas: dailė, muzika, šokis; informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas; bendrųjų kompetencijų ugdymas.

62.2. Vidurinio ugdymo turinį sudaro:

62.2.1. privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai ir privalomai pasirenkamieji dalykai, pavyzdžiui, dalykų moduliai, dalykai, brandos darbas;

62.2.2. laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai. Pasirenkamieji dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai.

 1. Gimnazijos direktoriaus 2017-11-06 įsakymu Nr. V-185 patvirtinta mokinio individualaus ugdymo plano keitimo tvarka. Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, mokyklos pasiūlymais ir atsižvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kuriuos dalykus ar modulius renkasi mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia dėl vieno brandos darbo III ar IV gimnazijos klasėje rengimo ir kartu su mokytojais, padedant tėvams (globėjams, rūpintojams), pasirengia individualų ugdymo planą.
 2. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi. Jeigu pasirinkto dalyko programos mokinys nebaigia ir nepasiekia joje numatytų pasiekimų – pripažįstama, kad jis jo nesimokė.
 3. Laikinosios grupės vidurinio ugdymo programai įgyvendinti sudaromos iš mokinių, kurie pasirenka tą pačią bendrojo ugdymo dalyko kurso programą, tą patį dalyko modulį, pasirenkamąjį dalyką.
 4. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, mokykla užtikrina galimybę įgyvendinti savo individualų ugdymo planą arba, nesant tam sąlygų, pasiūlo keisti pasirinktus dalykus ar modulius.
 5. Mokykla užtikrina, kad privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų mokinio individualiame plane būtų ne mažiau nei 8 pamokos, o minimalus pamokų skaičius per savaitę – 28. Didinant pamokų skaičių per savaitę, privalu laikytis Higienos normoje numatyto pamokų skaičiaus per dieną.
 6. Mokykla sudaro sąlygas mokinių socialinei-pilietinei veiklai, savanorystei ir skatina mokinius jomis užsiimti. Mokykla padeda mokiniams susipažinti su profesijų įvairove ir pasirinkimo galimybėmis, planuoti tolesnį savo mokymąsi ir (ar) darbinę veiklą, karjerą.
 7. Mokinių mokymas namuose organizuojamas vadovaujantis ugdymo plano skirsniu „Mokymo namie organizavimas“.
 8. Žmogaus saugos dalykas integruojamas į kitų gamtos mokslų bei fizinio ugdymo turinį.
 9. Mokiniams, kurie mokosi savarankiška mokymosi forma, konsultacijoms skiriama iki 15 procentų ugdymo plano 73 punktu nustatyto savaitinių ir (ar) metinių pamokų skaičiaus.
 10. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių fizinis ugdymas organizuojamas, vadovaujantis Gimnazijos ugdymo plano 59.4.2. ir 59.4.3 papunkčiais.

Vidurinis ugdymas 2020-2021

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą