Menu Close

Pagrindinio ugdymo programos vykdymas

   • pagr.jpg

    III. SKYRIUS

    PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

    PIRMAS SKIRSNIS

    PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

     

    1. Mokykla įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro ugdymo sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba; kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, pirmoji užsienio kalba, antroji užsienio kalba; matematika; gamtamokslinis ugdymas: fizika, biologija, chemija, gamta ir žmogus; socialinis ugdymas: istorija, geografija, pilietiškumo ugdymas, nefo ir verslumas; meninis ugdymas: dailė, muzika, šokis; informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas.
    2. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programos ugdymo turinį:

    50.1. iki 10 procentų mažinti dalykui mokyti skiriamų pamokų skaičių, mokytojui dalyvaujant mokymuose, vedamos kito dalyko pamokos.

    1. Mokykla nustato ir skiria 1 mėnesio adaptacinį laikotarpį pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis ir naujai atvykusiems mokiniams. Adaptacinį laikotarpį stebima individuali pažanga, bet mokinių pasiekimai ir pažanga pažymiais nevertinami.

Pagrindinis ugdymas 2020-2021

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą