Menu Close

Dokumentai, tvarkos

Ugdymas 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ilgalaikių planų rengimo tvarkos aprašas 

2023-06-16
Nr. V-117

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas

2023-10-18
Nr. V-197

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos įsakymas dėl mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 

2023-10-16
Nr. V-191

Gimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 

2022-12-02

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos  mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka 

 2022-12-02

Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas

 2022-12-02
Mokinių elgesio taisyklės2020-09-28 
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamentas2019-06-21

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašas

2023-06-12
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių atleidimo nuo pamokų tvarka2017-06-23

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 

2023-06-12

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 

2023-06-12
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas2020-03-25

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas

 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 

2023-06-01

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-2024 m. m. 

2023-07-03
Nr.V-135
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių atlyginimo dydžio nustatymo tvarkos aprašas 2022-11-21

Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas 

2024-04-19
Nr. 83

Pagrindinio, vidurinio ugdymo programų vykdymas

 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl 2023–2024 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo

2023-09-12
Nr.V-1203

LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. Isak-2391 „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

2023-09-11
Nr.1188

LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2023-09-11
Nr.V-1187

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl 2023–2024 m. m. nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraščio ir vykdymo būdo patvirtinimo

2023-09-06
Nr.V-4473

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl 2023–2024 m. m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio ir vykdymo būdų patvirtinimo 

2023-09-07
Nr.V-1178

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vidurinio ugdymo programos dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio keitimo bei tarpinių patikrinimų tvarkos aprašas 

2023-06-12

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos projektinių darbų rengimo tvarkos aprašas 2022-2023 m.m.

2022-09-26

Neformalusis švietimas

 
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašas 2018-06-28
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos  neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2022/2023 m. m. 2022-08-31

Vaiko gerovės komisija

 
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos Vaiko Gerovės Komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas2021-10-18

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 

2023-09-21
Nr.V-174
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos įsakymas dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo2023-10-09
Nr.V-189
Biblioteka 
Naudojimosi biblioteka taisyklės2013-12-31

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo jais tvarkos aprašas

2023-09-19
Nr. V-173

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo ataskaita 2020 m.

2020-12-31

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo ataskaita 2021 m.

2021-12-30

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo ataskaita 2022 m. 

2022-12-30

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo ataskaita 2023 m

2023-12-29

Maitinimas

 
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-01-25
Komisijos ir darbo grupės 
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas

2018-12-14

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos metodinės tarybos nuostatai2016-09-01

Mokytojų  ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

2014-06-30

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2021–2023 metų atestacijos programa 

2021-02-25  

Darbuotojai

 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 

2024-01-26
Nr.V-20

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos smurto ir priekabiavimo gimnazijoje prevencijos taisyklės  

 2022-11-17

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos darbo tvarkos taisyklės

 2022-01-26

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys gimnazijos veiklą

 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių pavėžėjimo tvarkos aprašas

2023-09-18
Nr. V-166

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo aprašas

2023-09-08
Nr. V-164

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos nuostatai 

 2023-09-26
Nr. S1E144

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

 2013-12-23

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

 2011-03-17 2015-07-10 (galiojanti redakcija)

Bendrosios ugdymo programos 

 2021-11-26 (nuorodos atnaujinimo data)

Bendrieji ugdymo planai

2021-05-03

Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”

2011-08-10 2020-05-01 (galiojanti redakcija)

Vaiko teisių konvencija

1992-03-01
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas 2007-06-28 2021-06-30

Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 

2023-02-10

Viešieji pirkimai

 

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 

 2017-07-01 Nauja redakcija 2022-01-01

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 

 2012-03-23

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos įsakymas dėl mažos vertės pirkimų vykdymo ir kontrolės   

 2022-02-04

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos numatomų vykdyti viešųjų pirkimų 2020 metams planas 

 2020-02-21

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos numatomų vykdyti viešųjų pirkimų 2021 metams planas  

 2021-02-26

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos numatomų vykdyti viešųjų pirkimų 2022 metams planas  

 2022-03-02
 Korupcijos prevencija 

Įsakymas dėl gimnazijos antikorupcijos programos ir korupcijos prevencijos programos priemonių plano 

 2021-10-01

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos antikorupcijos programa 2021-2024 m. 

 2021-10-01

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2021/2024 m. 

 2021-10-01

Mokinių piėmimas

 

LMŠG vaikų bei mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas

 2021-01-29
Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją  2024-01-15
Priėmimo į gimnaziją prašymo priedas 2024-01-15 

Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas 

2020-04-09

Asmens duomenų apsauga

 

Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo specializuotos ir (ar) kitos pagalbos teikimo tikslu. Priedas Nr. 3. Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo aprašas

2023-09-08
Nr.V-164

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl formų patvirtinimo

Įsakymo priedai

2022-12-02

Asmens duomenų tvarkymo ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 

2020-10-15
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-10-15
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės2020-10-15
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės2020-10-15

Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisykles

2020-10-15

Prašymas leisti susipažinti su asmens duomenimis

2020-10-14
Prašymas ištaisyti netikslius asmens duomenis2020-10-14

Prašymas leisti ištrinti mokykloje tvarkomus asmens duomenis

2020-10-14

Prašymas perkelti tvarkomus asmens duomenis

2020-10-14

Atmintinė dėl duomenų tvarkymo

2020-10-14

Mokinių asmens bylų saugojimo tvarka

2019-11-20
Skip to content