Menu Close

Dokumentai, tvarkos

Ugdymas 

Gimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 

2022-12-02!

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos  mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka 

 2022-12-02!

Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas

 2022-12-02!
Mokinių elgesio taisyklės2020-09-28 
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamentas2019-06-21
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas2019-09-02
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašas2021-03-26
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių atleidimo nuo pamokų tvarka2017-06-23
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas2021-03-26
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas2021-07-08
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas2020-03-25

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas

 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2022-2023 m. m. 

2022-08-25
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių atlyginimo dydžio nustatymo tvarkos aprašas 2022-11-21

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

2022-05-20

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-2022 m. m.

2021-08-23

Pagrindinio, vidurinio ugdymo programų vykdymas

 

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas „Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

2022-10-27!

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos projektinių darbų rengimo tvarkos aprašas 2022-2023 m.m.

2022-09-26!

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl 2022–2023 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų ir tarpinio patikrinimo tvarkaraščių patvirtinimo 

 2022-09-02!

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl 2022–2023 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio ir vykdymo būdų patvirtinimo

 2022-09-02!

Projektinių darbų rengimo tvarkos aprašas 

2021-06-14

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vidurinio ugdymo programos dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, keitimo tvarka.2017-11-06

Neformalusis švietimas

 
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašas 2018-06-28
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos  neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2022/2023 m. m. 2022-08-31

Vaiko gerovės komisija

 
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos Vaiko Gerovės Komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas2021-10-18
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas2015-09-15   
Biblioteka 
Naudojimosi biblioteka taisyklės2013-12-31

Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų  vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

2020-01-27

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo ataskaita 2020 m.

2020-12-31

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo ataskaita 2021 m.

2021-12-30

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo ataskaita 2022 m. 

2022-12-30

Maitinimas

 
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-01-25
Komisijos ir darbo grupės 
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas

2018-12-14

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos metodinės tarybos nuostatai2016-09-01

Ilgalaikių planų rengimo tvarkos aprašas

2020-05-21

Mokytojų  ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

2014-06-30

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2021–2023 metų atestacijos programa 

2021-02-25  

Darbuotojai

 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos smurto ir priekabiavimo gimnazijoje prevencijos taisyklės  

 2022-11-17!

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos darbo tvarkos taisyklės

 2022-01-26

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

2021-08-31 

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys gimnazijos veiklą

 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos nuostatai 

 2020-07-02

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

 2013-12-23

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

 2011-03-17 2015-07-10 (galiojanti redakcija)

Bendrosios ugdymo programos 

 2021-11-26 (nuorodos atnaujinimo data)

Bendrieji ugdymo planai

2021-05-03

Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”

2011-08-10 2020-05-01 (galiojanti redakcija)

Vaiko teisių konvencija

1992-03-01
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas 2007-06-28 2021-06-30

Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 

2023-02-10!

Viešieji pirkimai

 

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 

 2017-07-01 Nauja redakcija 2022-01-01

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 

 2012-03-23

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos įsakymas dėl mažos vertės pirkimų vykdymo ir kontrolės   

 2022-02-04

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos numatomų vykdyti viešųjų pirkimų 2020 metams planas 

 2020-02-21

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos numatomų vykdyti viešųjų pirkimų 2021 metams planas  

 2021-02-26

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos numatomų vykdyti viešųjų pirkimų 2022 metams planas  

 2022-03-02
 Korupcijos prevencija 

Įsakymas dėl gimnazijos antikorupcijos programos ir korupcijos prevencijos programos priemonių plano 

 2021-10-01

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos antikorupcijos programa 2021-2024 m. 

 2021-10-01

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2021/2024 m. 

 2021-10-01

Mokinių piėmimas

 

LMŠG vaikų bei mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas

 2021-01-29
Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją 2023-02-06
Priėmimo į gimnaziją prašymo priedo pavyzdys2021-01-29 

Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas 

2020-04-09

Asmens duomenų apsauga

 

Asmens duomenų tvarkymo ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 

2020-10-15
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-10-15
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės2020-10-15
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės2020-10-15

Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisykles

2020-10-15

Prašymas leisti susipažinti su asmens duomenimis

2020-10-14
Prašymas ištaisyti netikslius asmens duomenis2020-10-14

Prašymas leisti ištrinti mokykloje tvarkomus asmens duomenis

2020-10-14

Prašymas perkelti tvarkomus asmens duomenis

2020-10-14

Atmintinė dėl duomenų tvarkymo

2020-10-14

Mokinių asmens bylų saugojimo tvarka

 2019-11-20
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą