Menu Close

Dokumentai, tvarkos

Ugdymas 
Mokinių elgesio taisyklės2020-09-28 
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamentas2019-06-21
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas2019-09-02
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašas2021-03-26
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių atleidimo nuo pamokų tvarka2017-06-23
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas2021-03-26
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas2021-07-08
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas2020-03-25

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas

 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

2022-05-20

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-2022 m. m.

2021-08-23
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo (si) pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. 2021-05-21
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių atlyginimo dydžio nustatymo tvarkos aprašas.2020-04-20
Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas.2020-04-09

Pagrindinio, vidurinio ugdymo programų vykdymas

 

Projektinių darbų rengimo tvarkos aprašas 

2021-06-14

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vidurinio ugdymo programos dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, keitimo tvarka.2017-11-06
Neformalusis švietimas 
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos neformaliojo švietimo organizavimo tvarkos aprašas 2018-06-28
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos  neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2021/2022 m. m. 2021-11-30

Vaiko gerovės komisija

 
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos Vaiko Gerovės Komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas2021-10-18
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas2015-09-15   
Biblioteka 
Naudojimosi biblioteka taisyklės2013-12-31

Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų  vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

2020-01-27

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo ataskaita 2020 m.

2020-12-31

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo ataskaita 2021 m.

2021-12-30

Maitinimas

 
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-01-25
Komisijos ir darbo grupės 
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas

2018-12-14

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos metodinės tarybos nuostatai2016-09-01

Ilgalaikių planų rengimo tvarkos aprašas

2020-05-21

Mokytojų  ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

2014-06-30

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2021–2023 metų atestacijos programa 

2021-02-25  

Darbuotojai

 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos darbo tvarkos taisyklės

 2022-01-26

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

2021-08-31 

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys gimnazijos veiklą

 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos nuostatai 

 2020-07-02

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

 2013-12-23

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

 2011-03-17 2015-07-10 (galiojanti redakcija)

Bendrosios ugdymo programos 

 2021-11-26 (nuorodos atnaujinimo data)

Bendrieji ugdymo planai

2021-05-03

Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”

2011-08-10 2020-05-01 (galiojanti redakcija)

Vaiko teisių konvencija

1992-03-01
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas 2007-06-28 2021-06-30

Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 

2020-10-16

Viešieji pirkimai

 

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 

 2017-07-01 Nauja redakcija 2022-01-01

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 

 2012-03-23

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos įsakymas dėl mažos vertės pirkimų vykdymo ir kontrolės   

 2022-02-04

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos numatomų vykdyti viešųjų pirkimų 2020 metams planas 

 2020-02-21

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos numatomų vykdyti viešųjų pirkimų 2021 metams planas  

 2021-02-26

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos numatomų vykdyti viešųjų pirkimų 2022 metams planas  

 2022-03-02
 Korupcijos prevencija 

Įsakymas dėl gimnazijos antikorupcijos programos ir korupcijos prevencijos programos priemonių plano 

 2021-10-01

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos antikorupcijos programa 2021-2024 m. 

 2021-10-01

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2021/2024 m. 

 2021-10-01

Mokinių piėmimas

 

LMŠG vaikų bei mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas

 2021-01-29
Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją2021-01-29
Priėmimo į gimnaziją prašymo priedo pavyzdys2021-01-29 

Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas 

2020-04-09

Asmens duomenų apsauga

 

Asmens duomenų tvarkymo ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 

2020-10-15
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-10-15
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės2020-10-15
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės2020-10-15

Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisykles

2020-10-15

Prašymas leisti susipažinti su asmens duomenimis

2020-10-14
Prašymas ištaisyti netikslius asmens duomenis2020-10-14

Prašymas leisti ištrinti mokykloje tvarkomus asmens duomenis

2020-10-14

Prašymas perkelti tvarkomus asmens duomenis

2020-10-14

Atmintinė dėl duomenų tvarkymo

2020-10-14

Mokinių asmens bylų saugojimo tvarka

 2019-11-20
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą